Хотел Гогов

Спорт и рекреација

Правила на Авантуристички парк Панорама Пехчево

Правила за Авантуристичкиот парк:

       1. Појас за качување

       2. 3 zip линија карабинери

       3. Јаже/ zip линија јаже

       4. Кацига

       5. Ракавици

       6. затворени обувки
 

Адреналинска патека:

    -  Движење на рампа само со опрема

    -  Секогаш корисникот да биде осигурен (закачен) со двете јажиња

    -  На секоја платформа може да има НЕ ПОВЕЌЕ ОД ДВЕ ЛИЦА

    -   На секоја рампа по ЕДНО ЛИЦЕ

   -   Качување на патеката може да се реализира само после инструкциите на инструктирот и потпишување да декларацијата за согласност и почитување на правилата

   -   Придржување  кон инструкциите од инструкторот се задолжителни

   -   При силен ветер паркот не се користи

   -   Лица под дејство на алкохол и опојни дроги не смеат да се качуваат по паркот

   -   Делот од адреналинската патека кој е наменет само за возрасни не смеат да го користат лица пониски од 150см, додека детскиот дел не смеат да го користат лица пониски од 110см
 

ZIP линија:

    -  Zip линијата може да ја користи само едно лице

    -  Платформите на ZIP линијата може да ги користат на корисниците и инструкторите

    -  Инструкторите ги даваат инструкците за начинот на користење  на Zip линијата

    -  За едно користење на Zip линијата се смета 3 пати спуштање

           1.  За надминување на стравот

           2.  Техничко запознавање

           3.  Стекнување искуство     

ZIP линијата не смеат да ја користат лица пониски од 110см.