Хотел Гогов

Спорт и рекреација

Велосипедска патека: Убавините на Пехчево на велосипед

Во Пехчево, во рамките на проектот, „Промовирање интегриран пристап за одржливо управување со карактеристичните природни ресурси во Пехчево“, како дел од програмата за зачувување на природата во Македонија поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка, се изгради велосипедска патека, долга 10 километри. Таа го поврзува Пехчево со познатите туристички места „Делибови кашчи“ и „Јудови ливади“, онаму каде што расте растението од ендемски вид Drosera Rotundifolia (округолисна муволовка). Патеката е маркирана, по неа се поставени табли, патокази, канти за отпадоци, изготвена е мапа, а за потребите на туристите и посетителите обучени се седум локални водичи кои им помагаат во запознавањето на градот Пехчево и локалитетите лоцирани во негова близина.

https://www.bikemap.net/en/route/3491028-pehcevo-proba-1/#/z14/41.74508,22.93115/terrain